Inoue Laboratory, ISSP, Univ. Tokyo

Member

Staffs

Associate professor:
Keiichi Inoue
CV      
inoue*issp.u-tokyo.ac.jp
Research associate:
Takashi Nagata
   
nagata*issp.u-tokyo.ac.jp
Project research associate:
Yoshitaka Kato
   
nagata*issp.u-tokyo.ac.jp
Project researcher:
Masae Konno
   
masaek*issp.u-tokyo.ac.jp
Project researcher:
Shunki Takaramoto
stakaramoto*issp.u-tokyo.ac.jp (Exchange "*" to "@")
Project specialist:
Miki Saito
 
Yuko Maeda
Secretory:
Mariko Suzuki
 
Hanae Ara

Students

Doctor course, 3rd grade:
Yujiro Nagasaka
Doctor course, 1st grade:
Zikun Lyu
Master course, 2nd grade:
Chunyangguang Li
Master course, 1st grade:
Xiang Xin
 
Zhou Qianfan
 
Hiroto Takahashi

Alumni and Alumnae

Project researcher:
Hiromu Yawo (2019-2022)
 
 
Keisei Shibatga (2013-2024)
  
JSPS Postdoctoral Fellowships for Research in Japan:
María del Carmen Marín Pérez (2020-2022)
CV    
Project specialist:
Reza Bagherzadeh (2019-2022)

Secretory:
Motoko Yoshizawa (2018-2022)
Student:
Kentaro Mannen (2019-2021)
 
Yuma Kawasaki (2020-2024)
 
Naoya Morimoto (2020-2022)
 
Chenxiang Zhao (2020-2022)
 
Tomohiro Ishizuka (2021-2023)
 
Yifan Liu (2022-2024)
Internship:
Naoko Kubo (2019-2021)